Gaelcholáiste Cheatharlach

Bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach i 1990 chun oideachas dara-leibhéal trí Ghaeilge a chur ar fáil do dhaltaí an cheantair. Is foirgneamh nua-aimseartha atá i nGaelcholáiste Cheatharlach le seomraí oiriúnach do gach ábhar. Tá an háiseanna is déanaí againn do gach ábhar anseo, chomh maith le halla spóirt agus giomnáisiam, i dtimpeallacht atá taitneamhach. Gaelcholáiste Cheatharlach was founded in 1990 to provide second – level education through the medium of Irish for students in the area. Gaelcholáiste Cheatharlach is now housed in a new modern building, with a sports hall and gymnasium and classrooms servicing every subjects’ needs. Our college is equipped to a very high standard in most pleasant surroundings.

Foireann peil Sean Ean 09

Oideachas trí Ghaeilge/Education through Irish

Tá glactha leis go forleathan ag teangeolaithe agus ag oideachasóirí go bhfuil buntáistí faoi leith ag baint leis an oideachas dátheangach. Cuirmid seirbhís chuimsitheach ar fáil do na daltaí a thagann anseo. Cuireann múinteoirí agus daltaí aithne an-mhaith ar a chéile agus tá idirbheartaíocht iontach ar siúl eatarthu. Ní mór a mheabhrú go bhfuil ar chumas gach dalta tarraingt ar 10% marcanna breise atá ar fáil sna Scrúdaithe Teistiméireachta trí Ghaeilge. It is now widely accepted among linguists and educationalists that there are many advantages to bilingual education. We provide our students with a comprehensive education. Teachers and students know each other very well and enjoy excellent working relationships. It is pertinent to remark that students avail of the 10% bonus marks by answering Certificate Examinations in Irish.

An Curaclam/The Curriculum

Sa lá atá inniu ann tuigeann gach duine go bhfuil sé tábhachtach go dtugtar an deis is fearr do dhaltaí an oiliúnt agus an fhorbairt is fearr a fháil sa chóras iarbhunoideachais. Chuige sin is mian linn an curaclam is fearr a sholáthar. Currently everybody understands that it is important that students are afforded every opportunity to acquire the best possible education and training in second level education. To this end it is our desire to provide our students with the best possible curriculum.

 

Teastas Sóisearach/Junior Certificate Tá na hábhair seo a leanas ar fáil/Subjects available are
Gaeilge Béarla/English Mata/Mathematics Stair/History Tíreolaíocht/Geography Eolaíocht/Science Fraincis/French O.S.S.P./C.S.P.E Gearmáinis/German Ceol/Music Staidéar Gnó/Business Studies Ealaín/Art, Craft & Design Teicneolaíocht/Technology Eacnamaíocht Bhaile/Home Economics Oideachas Reiligiúnach/Religious Education O.S.P.S./SPHE Ríomheolaíocht/Computer Studies Corp Oideachais/Physical Education Gairmthreoir/Career Guidance An Idirbhliain/Transition Year Tar éis an Teastas Sóisearach a dhéanamh tá rogha ag daltaí tabhairt faoin Idirbhliain. Tugann bliain mar seo an deis do dhaltaí forbairt i ngach bealach, a lán ábhar a bhlaiseadh agus bunchloch na hArdteisiméireachta á leagadh síos.

 

Students completing the Junior Certificate have the option of participating in a Transition Year. This gives students an opportunity to become better equipped for life, they explore many subjects and lay a solid foundation stone for Leaving Certificate.

 

Ardteistiméireacht/Leaving Certificate Tá na hábhair seo a leanas ar fáil/Subjects available are
Gaeilge Béarla/English Mata/Mathematics Fraincis/French Gearmáinis/German Stair/History Tíreolaíocht/Geography Bitheolaíocht/Biology Fisic/Physics Ceimic/Chemistry Ealaín/Art Innealtóireacht/Engineering Eacnamaíocht Bhaile/Home Economics Ceol/Music Gnó/Business Eacnamaíocht/Economics Cuntasaíocht/Accountancy Oideachas Reiligiúnach/Religious Education Gairmtheoir/Career Guidance Corp Oideachais/Physical Education Gníomhaíochtaí Breise/Extra-curricular Activities Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taithneamh a bhaintear as an saol ar scoil. Tá an rogha ag daltaí bheith gafa le réimse leathan d’imeachtaí breise spóirt agus cultúir agus is iontach an méid atá bainte amach acu ar bhonn áitiúil, cúige agus náisiúnta.

 

It is very important to strike a balance between standards of work and the student’s enjoyment of life at school. Students have the option to be involved in a wide range of sporting and cultural activities which have lead to success at local, provincial and national level.

 

Éide Scoile/School Uniform
Geansaí donn/Dark Brown Jumper
Blús/Léine bánbhuí/Cream Blouse/Shirt
Carbhat/School Tie
Sciorta breacáin/bríste donn (cailíní)/Tartan Skirt/Brown Trousers (girls)
Bríste donn (buachaillí)/Brown trousers (boys)

Bord Bainistíochta/Board of Management

Member Representing
Shane Ó Ciardubháin – Cathaoirleach Múinteoir
Seosamh Ó Cinnéide An Coiste Gairmoideachais
Nóirín Uí Fhaoláin> An Coiste Gairmoideachais
>Eibhlín Uí Bhróithe An Coiste Gaoirmoideachais
Tomás Ó Ceallaigh An Coiste Gairmoideachais
Caoimhín Ó Murchú Tuismitheoir
Regina Uí Dhubhchonna Tuismitheoir
Sinéad Curran Múinteoir
An t-Ath Seán Ó Coimín Ionadaí an Phobail
Gearóidín Ní Chonghaile –Runaí an Bhoird Príomhoide

Contact Details

Gaelcholáiste Cheatharlach,
Easca, Ceatharlach
Fón: 059-9132130
Faics: 059-9130317
Ríomhphost: oifig@gaelcholaistecheatharlach.ie

Contacts

Name Position
Gearóidín Ní Chonghaile Príomhoide
Pádraig Ó Ceallaigh Leas-Phríomhoide
Téigh ar ais